ZASADY UZYSKIWANIA CERTYFIKATÓW

OGÓLNE INFORMACJE UZYSKIWANIA CERTYFIAKTÓW UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ULTRASONOGRAFII

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników umożliwia lekarzom zarejestrowanym jako czynni członkowie PTGiP (opłacający składki) uzyskanie Certyfikatów Umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii w następujących specjalnościach:

- Certyfikat Umiejętności PTGiP wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Podstawowy)

- Certyfikat Umiejętności PTGiP  Oceny Serca Płodu

- Certyfikat Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Prenatalnych

- Certyfikat Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Inwazyjnych

(amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza) 

1. Kursy posiadające akredytację PTGiP są dedykowane do właściwego Certyfikatu. 

W uzasadnionych przypadkach kursy akredytowane do Certyfikatu Prenatalnego mogą zostać zaliczone do Certyfikatu Podstawowego. Informacje te muszę być zapisane na Dyplomie/ Certyfikacie wystawionym przez Organizatora Kursu.

Jeden Dyplom /Certyfikat może być wykorzystany wyłącznie do jednego z Certyfikatów PTGiP. 

2. Terminy kursów i warsztatów do Certyfikatów Umiejętności  będą ogłoszone na stronie PTGiP.

2. Wymaganą liczbę punktów należy zebrać w okresie 4 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie Certyfikatu Umiejętności PTGiP.

Analogiczne zasady dotyczą uczestnictwa w warsztatach (zajęciach praktycznych)

3. Certyfikaty Umiejętności PTGiP   mogą uzyskać osoby, które ukończyły co najmniej trzeci rok specjalizacji.

4. Obowiązuje  wymóg udziału w warsztatach dedykowanych dla danego  Certyfikatu Umiejętności PTGiP

 

Po zebraniu kompletu wymaganych punktów prosimy przesłać:

1. skany (e-mailem) certyfikatów z kursów i warsztatów;

2. skan (e-mailem) Certyfikatu Podstawowego lub Specjalistycznego uzyskanego uprzednio, o ile został wydany przed rokiem 2022 (dotyczy osób, które ubiegają się o przedłużenie ważności posiadanego Certyfikatu);

3. potwierdzenie otwarcia specjalizacji lub kserokopię/ skan dyplomu specjalizacyjnego (ewentualnie pieczątkę lekarską ze stopniem specjalizacji);

4. informację, na jaki adres e-mailowy ma zostać przesłany Certyfikat

 

Osoba ubiegająca się o Certyfikat Umiejętności PTGiP, w  okresie w którym uczestniczy w szkoleniach, powinna być członkiem Towarzystwa oraz musi mieć opłacone wszystkie składki członkowskie w tym za okresy szkoleniowe. Przy występowaniu o przedłużenie Certyfikatów-  musi zostać zachowana ciągłość członkostwa.

WARUNKI FINANSOWANIA PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH PRZEZ NFZ  na podstawie 

ZARZĄDZENIA NR 111/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 2 września 2022 r. 

Zał nr 5 WARUNKI FINANSOWANIA PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH pkt5 1a

"...badanie USG płodu zgodne ze standardami FMF (Fetal Medicine Foundation) przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, wykonane przez lekarza posiadającego kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania badań Prenatalnych. Finansowane jest pierwsze badanie USG wykonane pomiędzy 11 a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży, kiedy wymiar CRL wynosi 45-84 mm oraz badanie USG wykonane pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży..."

Zasady dokumentowania szkoleń oraz pozostałe wymagania formalne- obowiązują również przy wydawaniu pozostałych CERTYFIKATÓW wydawanych przez PTGiP

Usunięto obraz. Usunięto obraz. Usunięto obraz. Usunięto obraz.Usunięto obraz.

 

 

ADRES DO PRZESYŁANIA WNIOSKÓW O WYSTAWIENIE LUB PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATÓW:

 

SEKRETARIAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

 

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Tel. 608 338 499

 

Certyfikat, po wcześniejszej weryfikacji dokumentów i po dopełnieniu wszystkich formalności, zostanie wystawiony w ciągu 60 dni  

 

Sekretariat Towarzystwa nie posiada sztywnego harmonogramu godzin pracy, prosimy zatem przede wszystkim o kontakt mailowy.

 

Jeśli kontakt telefoniczny był niemożliwy,  pracownik sekretariatu będzie próbował się z Państwem kontaktować  w godzinach popołudniowych.