Statut Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

 

logo

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW

I POŁOŻNIKÓW

 

Wersja ujednolicona, uwzględniająca uchwałę WZ PTG o zmianie Statutu z dnia 20.01.2016 r., uchwałę WZ PTG o zmianie Statutu z dnia 29.06.2016 r., uchwały WZ PTG o zmianie Statutu z dnia 27.05.2017 r. oraz uchwałę WZ PTGP o zmianie Statutu z dnia 29.05.2018 r. oraz uchwałę WZ PTGP o zmianie Statutu z dnia 26.06.2020 r.

Preambuła

 

Zadaniem położnictwa i ginekologii jako dziedziny naukowej oraz specjalizacji lekarskiej, jest sprawowanie opieki medycznej nad kobietą, mężczyzną w zakresie problemów rozrodczych, rodziną oraz noworodkiem. Opieka ta obejmuje oświatę zdrowotną, profilaktykę oraz diagnostykę i leczenie. Cel ten jest realizowany dzięki ścisłemu współdziałaniu położników-ginekologów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie położnictwa-ginekologii zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Ginekologów i Położników. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników działa na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

 

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, zwane dalej „Towarzystwem”. Towarzystwo może posługiwać się nazwą skróconą: PTGiP.

 

 

§2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Warszawa.

 

§3

Towarzystwo ma charakter naukowy i zawodowy

§4          

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§5

Towarzystwo zrzesza swoich członków w Oddziałach Towarzystwa.

 1. Członkowie Towarzystwa mogą także realizować swoje cele statutowe w Sekcjach Specjalistycznych oraz w „Klubie 35”.

§6

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej.
 2. Towarzystwo może zatrudniać pracowników niezbędnych dla prowadzenia określonych prac administracyjnych na rzecz Towarzystwa.

 

§7

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania.

 1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych instytucji działających na rzecz zdrowia kobiet, mężczyzn w zakresie problemów rozrodczych, rodziny oraz noworodków.

§8

Godłem Towarzystwa jest drzewo życia z biało-czerwonym liściem po lewej stronie, przedstawione na tle globu ziemskiego z napisem w otoku: POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW.

 

§9

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z godłem Towarzystwa.

§10

Odznaką członkowską Towarzystwa jest miniatura godła w kolorze metalicznym oraz w kolorze złotym dla członków honorowych.

 

RODZIAŁ II

Cele i środki działania oraz sposoby realizacji celów Towarzystwa

§11

Cele Towarzystwa są następujące:

 1. rozwój działalności naukowej oraz doskonalenie i upowszechnianie wiedzy medycznej w dziedzinie położnictwa-ginekologii,
 2. podnoszenie poziomu naukowego, etycznego oraz zawodowych kwalifikacji członków Towarzystwa,
 3. podnoszenie poziomu oświaty zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i leczenia chorób narządów płciowych kobiety,
 4. rozwój programów zabezpieczających optymalną opiekę zdrowotną kobiet,
 5. rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 6. reprezentowanie interesów ogółu polskich ginekologów i położników,
 7. wzrost wiedzy prawnej wśród społeczności lekarzy ginekologów-położników, propagowanie wytycznych aktualnej wiedzy medycznej oraz najwyższych standardów ocen rzetelności lekarskiej,
 8. współdziałanie z pacjentami, lekarzami a także organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w celu wyjaśniania oraz rozwiązywania sporów z udziałem lekarzy ginekologów położników.
 9.  

§12

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych,
 2. organizowanie spotkań naukowych i dydaktycznych
 3. organizowanie publicznych wykładów popularno-naukowych,
 4. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród naukowych i organizacyjnych,
 5. wydawanie czasopism naukowych,
 6. współdziałanie z innymi towarzystwami naukowymi i organizacjami społecznymi na rzecz podniesienia wiedzy z zakresu położnictwa i chorób kobiecych,
 7. współdziałanie z organami samorządów lekarskich, Narodowym Funduszem Zdrowia, publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz lekarzami praktykującymi prywatnie w zakresie opieki zdrowotnej nad kobietami, mężczyznami w zakresie problemów rozrodczych, rodziną oraz noworodkiem,
 8. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej kobiet,
 9. prezentowanie stanowisk i wydawanie oświadczeń w sprawach dotyczących ochrony zdrowia kobiet oraz problemów lekarzy położników i ginekologów,
 10. promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia kobiet, mężczyzn w zakresie problemów rozrodczych, rodziny oraz noworodków,
 11. delegowanie przedstawicieli Towarzystwa na międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja,
 12. zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych,
 13. występowanie z wnioskami dotyczącymi przebiegu specjalizacji z położnictwa-ginekologii oraz wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi dodatkowych i uzupełniających specjalizacji potrzebnych w działalności ginekologicznej, położniczej,
 14. praca nad standardami postępowania lekarskiego w dziedzinie położnictwa-ginekologii,
 15. opiniowanie wniosków do władz państwowych dotyczących organizacji ochrony zdrowia w zakresie położnictwa-ginekologii oraz opiniowanie kandydatów na stanowiska konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich w specjalności położnictwa-ginekologii,
 16. współpraca z konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi do spraw położnictwa- ginekologii,
 17. delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do udziału w komisjach konkursowych na stanowiska ordynatorów oraz specjalistycznych komisjach egzaminacyjnych,
 18. reprezentowanie interesów socjalno-zawodowych ogółu polskich położników-ginekologów,
 19. pomoc naukową i poradnictwo fachowe na rzecz członków Towarzystwa,
 20. podejmowanie wszelkich innych prac służących realizacji celów statutowych.
 21. Nadawanie certyfikatów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie przyjętym przez Zarząd Główny.

 

 

§12a

  1. Towarzystwo może prowadzić uboczną działalność gospodarczą, która obejmuje między innymi: udzielanie konsultacji, sporządzanie opinii z zakresu położnictwa i ginekologii w indywidualnych sprawach, w tym na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, szkolenia podyplomowe lekarzy położników ginekologów.
  2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy do realizacji celów statutowych i nie jest przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 12b

Towarzystwo wydaje certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Zarząd Główny.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§13

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych oraz wspierających.

 

§14

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski, wykonujący zawód lekarza w dyscyplinie położnictwa-ginekologii, lub mający, co najmniej otwartą specjalizację z położnictwa-ginekologii.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zarządu Głównego, członkiem zwyczajnym może zostać również pracownik naukowy innej dyscypliny o ile w swoich pracach wykazuje zainteresowanie zagadnieniami z zakresu położnictwa i ginekologii.
 3. W uzasadnionych przypadkach członkiem zwyczajnym może zostać lekarz nieposiadający polskiego obywatelstwa, spełniający inne niż obywatelstwo warunki wymienione w ust. 1 lub w ust. 2.

§15

 

Członkiem Towarzystwa można zostać dokonując rejestracji na prowadzonej przez Zarząd Towarzystwa platformie internetowej pod adresem www.ptgin.pl oraz deklarując przynależność do jednego z Oddziałów Towarzystwa. Zarząd Główny może odmówić potwierdzenia członkostwa, jeżeli kandydat nie spełnia warunków określonych w § 14.

 

§16

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach władz Towarzystwa
 2. udziału w zebraniach i działalności naukowej Towarzystwa,
 3. korzystania z pomocy naukowej, poradnictwa fachowego i szkoleń,
 4. działania w sekcjach specjalistycznych, uczestnictwa w zespołach badaczy oraz do promocji przez Towarzystwo swoich osiągnięć naukowych,
 5. wystąpienia z wnioskiem do Sądu Koleżeńskiego o rozpatrzenie sporu z innym członkiem Towarzystwa.
 1. Członkowie zwyczajni nie będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadają biernego prawa wyborczego.

 

§17

 

(uchylony)

 

§18

 

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członek honorowy, nie będący obywatelem polskim nie posiada biernego prawa wyborczego.
 4. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Główny na wniosek Konwentu Seniorów wraz z uzasadnieniem. Konwent Seniorów każdego roku może przedstawić Zarządowi Głównemu dwóch kandydatów do otrzymania tytułu członka honorowego. Konwent Seniorów wybiera kandydatów spośród osób zgłoszonych przez:
  1. Członków Konwentu Seniorów lub
  2. Zarząd Oddziału Towarzystwa lub
  3. Zarząd Sekcji Specjalistycznej lub
  4. Prezydium Zarządu Głównego

 

 1. Zarząd Główny w uzasadnionych przypadkach może pozbawić tytułu członka honorowego określoną osobę na wniosek Prezesa Zarządu Głównego, Konwentu Seniorów lub Sądu Koleżeńskiego i o decyzji tej informuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

 

§19

 

Wszyscy członkowie Towarzystwa są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 3. przestrzegania przepisów prawa, norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich, z wyjątkiem członków honorowych i wspierających.

§20

 

 1. Składka członkowska jest płacona z góry w odstępach rocznych, nie później jednak niż do 31 marca każdego roku. W przypadku nabycia członkostwa po 31 marca danego roku, członek ma obowiązek uiścić składkę niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od nabycia członkostwa.
 2. Wysokość i sposób pobierania składki członkowskiej, w tym różnice w wysokości składek dla określonych rodzajów grup członków, są ustalane przez Zarząd Główny Towarzystwa. Informacja dotycząca zmiany wysokości składki członkowskiej jest przekazywana członkom Towarzystwa poprzez ogłoszenie w co najmniej jednym czasopiśmie wydawanym przez Towarzystwo lub pod jego patronatem lub na stronie internetowej Towarzystwa.
 3. (uchylony)

§21

 

 1. Zasłużoną dla Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w szczególny sposób wyróżniła się w działalności na rzecz Towarzystwa. Otrzymuje ona wówczas tytuł: „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników”.
 2. Tytuł „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników” nadaje Zarząd Główny na wniosek prezydium Zarządu Głównego.

§22

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele Towarzystwa, wspomaga Towarzystwo organizacyjnie i/lub finansowo.
 2. Członek wspierający - osoba prawna - działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Uchwałę w sprawie przyjęcia do Towarzystwa członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny na wniosek zarządu oddziału lub własnej inicjatywy, po uprzednim uzyskaniu zgody zainteresowanego.

 

 

§23

 

Członkostwo Towarzystwa wygasa w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,
 2. skreślenia z listy członków,
 3. (uchylony)
 4. zgonu członka.

 

§ 24

 

 1. Skreślenie z listy członków Towarzystwa może nastąpić w przypadku nieprzestrzegania obowiązków określonych w § 19, w szczególności w przypadku popełnienia czynu niezgodnego z etyką lekarską, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego lub odpowiedniej komisji etyki lub popełnienia przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, a także na skutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 2. Skreślenia dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału. Uchwała organu dokonującego skreślenia zostaje przedstawiona członkowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Od uchwały w sprawie skreślenia członkowi przysługuje odwołanie składane za pośrednictwem Zarządu Głównego do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Termin złożenia odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu. W przypadku, gdy skreślenia dokona Zarząd Oddziału, Zarząd Główny, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek, może podjąć decyzję o przywróceniu członka.

 

§25

 

 1. Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału może zawiesić osobę w prawach członka Towarzystwa w przypadku nieopłacenia składki członkowskiej w odpowiednim terminie, po uprzednim upomnieniu i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu na zapłatę. Zawieszona może być również osoba, przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne o czyn niezgodny z etyką lekarską lub postępowanie karne.
 2. Od uchwały o zawieszeniu, o której mowa w ust. 1, przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia składane za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. § 24 ust. 2 zdanie 5 stosuje się.

 

§ 25a

Członkowie zwyczajni, którzy do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego datę odbycia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zalegali z płatnością składek za ten rok, nie wykonują w kolejnym roku czynnego i biernego prawa uczestniczenia w wyborach władz Towarzystwa, o którym mowa w § 16 ust. 1 lit. a). To samo dotyczy członków zwyczajnych, którzy nie uregulowali składek za rok bieżący najpóźniej w terminie do dnia rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ IV

Naczelne Władze Towarzystwa

 

§ 26

 1. Naczelną władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 2. Władzami Towarzystwa są:
  1. Zarząd Główny,
  2. Główna Komisja Rewizyjna,
  3. Sąd Koleżeński.
 3. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata, z zastrzeżeniem ust. 3a, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Prezesem zostaje ten spośród kandydatów, który otrzymał największą liczbę głosów, przy czym szczegóły głosowania określa regulamin wyborczy, o którym mowa w par. 34 ust. 8 Statutu. Wybór pozostałych członków władz Towarzystwa następuje większością zwykłą głosów. Nowo wybrane władze Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 36 ust. 10 oraz ust. 6 poniżej, rozpoczynają swoją działalność od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ich wyboru. Walne Zgromadzenie Towarzystwa może skrócić kadencję poszczególnych członków władz Towarzystwa w przypadku zmiany statutowej struktury władz Towarzystwa.

3a. Kadencja Prezesa Zarządu Towarzystwa wybranego w trakcie trwania kadencji władz Towarzystwa, z uwagi na wygaśnięcie mandatu dotychczasowego Prezesa trwa do czasu wygaśnięcia kadencji pozostałych członków składu Zarządu Głównego.

 

 1. (uchylony)
 2. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. W przypadkach wygaśnięcia z jakiegokolwiek powodu mandatu członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji, tak aby skład osobowy był pełny.

Członkowie dokooptowani pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków podczas wyborczego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Kadencja członków dokooptowanych wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji członków składu pochodzącego z wyboru.

 

§27

Walne Zgromadzenie Towarzystwa może być zwyczajne, nadzwyczajne albo wyborcze.

 

§28

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa się raz do roku w terminie do dnia 30 czerwca. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek co najmniej trzech zarządów Oddziałów.
 1. W przypadkach wymienionych w ust.2, pkt. b i c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Wyborcze Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa się raz na cztery lata, w terminie do 30 listopada roku wyborczego, a także w wypadku wygaśnięcia z jakiegokolwiek powodu mandatu Prezesa Zarządu w terminie do 120 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
 3. Obrady zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa prowadzi przewodniczący wybierany na danym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

 

 

§29

 

O terminie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Zarząd Główny powiadamia członków pisemnie: poprzez ogłoszenie w co najmniej jednym czasopiśmie wydawanym przez Towarzystwo lub pod jego patronem lub na stronie internetowej Towarzystwa lub za pośrednictwem Oddziałów, co najmniej 30 dni przed określonym terminem Zgromadzenia.

 

 

§30

 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa:

 1. uchwala główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. rozpatruje i przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe,
 3. dokonuje wyboru: Prezesa, członków prezydium Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej i sędziów Sądu Koleżeńskiego, na zasadach określonych w Statucie i regulaminie wyborczym, o którym mowa w par. 34 ust. 8 Statutu Towarzystwa, spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie z par. 34 ust. 6 Statutu PTGiP,
 4. podejmuje uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa,
 5. rozpatruje wnioski o wniesienie do porządku obrad poszczególnych zagadnień, złożone do Zarządu Głównego zgodnie z procedurą przewidzianą przez Statut,
 6. rozpatruje odwołania od uchwał w sprawie skreślenia z listy członków, zgodnie z trybem określonym w § 24,
 7. rozpatruje odwołania od wyroków Sądu Koleżeńskiego

- z tym zastrzeżeniem, że kompetencje wymienione w pkt c) powyżej może wykonywać wyłącznie wyborcze Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

 

 

§ 31

 

 1. W wyborczym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa biorą udział i posiadają czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu:
 1. delegaci wybrani na Walnym Zgromadzeniu Oddziałów Towarzystwa w proporcji ustalonej przez Zarząd Główny,
 2. członkowie Towarzystwa posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
 3. członkowie ustępującego Zarządu Głównego.
 1. W zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział i posiadają prawo głosu wszyscy członkowie Towarzystwa, zgodnie z pozostałymi postanowieniami Statutu.

 

§32

 

 1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Głosowania w sprawach dotyczących wyboru osób na poszczególne stanowiska w Towarzystwie oraz nad wnioskiem nad rozwiązaniem Towarzystwa są tajne, w innych sprawach są jawne, ale mogą być tajne w wyniku decyzji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

 

§33

 

1. Wnioski organizacyjne i dotyczące zmian Statutu, zgłasza Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa Zarząd Główny, z inicjatywy własnej lub na wniosek.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zostać przedłożone Zarządowi Głównemu na piśmie, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przez:

a) Główną Komisję Rewizyjną lub,

b) Zarządy Oddziałów lub

c) prezydium Zarządu Głównego lub

d) przez poszczególnych członków Towarzystwa w liczbie przekraczającej 50% składu osobowego oddziału lub

e) 50 członków honorowych lub zwyczajnych.

3. Zarząd Główny jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski zgłoszone w terminie i w zależności od ich zasadności przedłożyć je Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa.

 

 

§34

 

 1. Wyborcze Walne Zgromadzenie Towarzystwa wybiera oddzielnie:
 1. Prezesa,
 2. trzech Vice-Prezesów,
 3. Sekretarza Zarządu Głównego,
 4. Skarbnika Zarządu Głównego,
 5. Trzech członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. Pięciu sędziów Sądu Koleżeńskiego
 7. Redaktora Ginekologii Polskiej
 8. Delegata PTGiP do European Board and Council Of Obstetricians and Gynaecologists (zwanego dalej jako EBCOG).
 1. Wyborcze Walne Zgromadzenia Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny, a obrady prowadzi przewodniczący wybrany przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Osobą odpowiedzialną za sprawny przebieg wyborów jest Sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa. Zarząd Główny może również powołać Komisję Wyborczą, określić regulamin jej pracy i powierzyć jej przeprowadzenie wyborów do władz Towarzystwa.

3. Wyborcze Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, a na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującym członkom Zarządu Głównego.

 

 1. (uchylony)
 2. Nowo wybrany na Zgromadzeniu wyborczym Prezes przedstawia Kandydatów do Władz Towarzystwa z zastrzeżeniem §26 ust. 3a. Nowo wybrany Prezes ma dowolność w wyborze kandydatów.
 3. Kandydatów na Prezesa, zgłaszają Prezesi Oddziałów Towarzystwa na co najmniej 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Prezesi Oddziałów Towarzystwa zgłaszają kandydatów wybranych uprzednio przez Walne Zgromadzenia Oddziałów. Po zgłoszeniu kandydatów na Prezesa, prezydium Zarządu Głównego prezentuje sylwetki kandydatów na stronie internetowej Towarzystwa. Na stanowisko Prezesa nie może kandydować ani zostać wybrana osoba, u której wystąpiły zaległości w regulowaniu składek za ostatnie cztery lata poprzedzające rok, w którym odbywa się Wyborcze Walne Zgromadzenie dokonujące wyboru Prezesa.
 4. Po zaprezentowaniu przez Prezesa kandydatów do Władz Towarzystwa, przewodniczący wyborczego Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyborów.
 5. Wybory przebiegają zgodnie z regulaminem wyborczym, który jest zgodny ze Statutem Towarzystwa i zostaje zaproponowany przez ustępujący Zarząd Główny oraz zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa przed przeprowadzeniem wyborów.

 

 

§35

 

Zarząd Główny Towarzystwa:

 1. kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa,
 2. zarządza majątkiem Towarzystwa,
 3. wydaje lub obejmuje patronatem i sprawuje nadzór nad wydawaniem czasopism naukowych oraz portali internetowych,
 4. planuje działalność naukową Towarzystwa, w tym: kalendarz kongresów, zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych, zakres działalności wydawniczej i obszar współpracy międzynarodowej,
 5. przyjmuje okresowe sprawozdania finansowe Skarbnika,
 6. powołuje komitet naukowy i organizacyjny Zjazdu Naukowego oraz sympozjów i konferencji naukowych organizowanych przez sekcje naukowe i specjalistyczne oraz Zarządy Oddziałów Towarzystwa; sympozja naukowe Sekcji Specjalistycznych powinny być organizowane co najmniej jeden raz na cztery lata,
 7. współpracuje z odpowiednimi instytucjami naukowymi i resortowymi, organami samorządów lekarskich, w tym Naczelnej Izby Lekarskiej, oraz Narodowego Funduszu Zdrowia,
 8. współpracuje z odpowiednimi instytucjami naukowymi i resortowymi, organami Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia,
 9. uchwala regulaminy Towarzystwa,
 10. wydaje oświadczenia w sprawach istotnych dla zdrowia kobiet,
 11. wydaje oświadczenia w sprawach Towarzystwa,
 12. powołuje spośród członków Towarzystwa Komisję socjalno-zawodową i w oparciu ojej wnioski rozwiązuje problemy lekarzy położników -ginekologów,
 13. ustała wysokość składki członkowskiej,
 14. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa wnioski organizacyjne i dotyczące zmian Statutu Towarzystwa oraz kandydatów do Władz Towarzystwa,
 15. organizuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa,
 16. występuje z wnioskami w sprawie nadania odznaczeń państwowych i resortowych dla członków Towarzystwa,
 17. powołuje i odwołuje Oddziały Towarzystwa i Sekcje Specjalistyczne oraz nadzoruje ich działalność,
 18. zatwierdza skład oficjalnych delegacji Towarzystwa,
 19. powołuje stałe lub doraźne komisje dla wydawania opinii w sprawach określonych we wniosku dla powołania komisji.

 

 

§36

1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

a) Prezes,

b) trzej Vice-Prezesi,

c) Skarbnik,

d) Sekretarz,

e) Prezes ubiegłej kadencji,

f) Redaktor Ginekologii Polskiej,

g) Delegat PTGiP do European Board and Council Of Obstetricians and Gynaecologists (zwanego dalej jako EBCOG),

h) Przewodniczący Zarządów Oddziałów Towarzystwa,

i) Przewodniczący Konwentu Seniorów,

j) po jednym przedstawicielu każdej z Grup Tematycznych Towarzystwa, o których mowa w par. 51 ust. 3 Statutu, wybieranych przez Przewodniczących Sekcji Specjalistycznych,

k) Przewodniczący „Klubu 35”

 

 1. Zarząd Główny może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu grona od 1 do 3 członków w zależności od potrzeb organizacyjnych.
 2. Prezydium Zarządu Głównego tworzą: Prezes, Vice Prezesi, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Prezydium Zarządu Głównego jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa i współdziała z nim w bieżącym kierowaniu działalnością Towarzystwa.
 4. Prezes Towarzystwa ustala zakres czynności poszczególnych członków prezydium.
 5. Na stanowisko Prezesa Towarzystwa można być wybranym tylko raz.
 6. Funkcje: vice-prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego, członka Komisji Rewizyjnej, sędziego Sądu Koleżeńskiego, przewodniczącego Zarządu Oddziału, przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej, Przewodniczącego Konwentu Seniorów można pełnić nie dłużej, niż przez dwie kolejne kadencje.
 7. Tworzy się Konwent Seniorów jako ciało doradcze Towarzystwa. Zarząd Główny ustanawia członkami Konwentu Seniorów Prezesów ubiegłych kadencji Zarządu Głównego po uzyskaniu ich zgody. Konwent Seniorów uchwala regulamin Konwentu i wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. Każdy członek ma prawo wystąpić z Konwentu Seniorów. Konwent Seniorów może:
 1. występować do władz Towarzystwa z rekomendacjami w zakresie objętym działalnością Towarzystwa;
 2. opiniować działania władz Towarzystwa;
 3. pośredniczyć i mediować w ewentualnych sporach pomiędzy władzami Towarzystwa.
 1. W Zarządzie Głównym można pełnić tylko jedną funkcję. W przypadku wyboru na dwa stanowiska, z którymi wiąże się zasiadanie w Zarządzie Głównym, członek Towarzystwa zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w sprawie rezygnacji z jednego z nich, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wyboru na drugie stanowisko.

 

 

§37

 

 1. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków, w tym co najmniej trzech przedstawicieli prezydium Zarządu Głównego, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, ale przy udziale co najmniej trzech członków prezydium Zarządu Głównego. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania Zarządu Głównego, którym jest Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek prezydium Zarządu Głównego wybrany na przewodniczącego na danym zebraniu.
 3. Decyzję o głosowaniu jawnym można podjąć wyłącznie w sprawach niedotyczących kwestii personalnych i o ile nikt nie zażąda głosowania tajnego.
 4. W zebraniu Zarządu Głównego bez prawa głosu mogą brać udział także osoby zaproszone przez prezydium Zarządu Głównego.

 

§38

 1. Prezes Towarzystwa jednoosobowo:
 1. kieruje działalnością Zarządu Głównego Towarzystwa,
 2. reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa w Jego imieniu,
 3. występuje w imieniu Towarzystwa,
 4. prowadzi zebrania Zarządu Głównego Towarzystwa,
 5. składa w imieniu Towarzystwa oświadczenia w zakresie praw i obowiązków, z wyjątkiem praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa.
 1. Prezes Towarzystwa wraz ze Skarbnikiem odpowiadają za działalność finansową Towarzystwa, w tym za prowadzoną przez Towarzystwo działalność gospodarczą.
 2. Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa składają łącznie Prezes Towarzystwa wraz ze Skarbnikiem.

 

§39

W razie niemożności sprawowania funkcji kierowania Zarządem Głównym przez Prezesa, prezydium Zarządu Głównego powierza pełnienie tej funkcji jednemu z Vice-Prezesów na czas niemożności.

 

§40

 1. Sekretarz Zarządu Głównego pełni bieżące obowiązki administracyjne samodzielnie lub przy pomocy personelu administracyjnego Towarzystwa.
 2. Sekretarz:
 1. ma pieczę nad archiwum,
 2. przechowuje pieczęć Towarzystwa,
 3. sporządza lub zatwierdza protokoły z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Towarzystwa i Zarządu Głównego,
 4. utrzymuje kontakty z Zarządami Oddziałów i Sekcjami Specjalistycznymi
 5. prowadzi bieżącą korespondencję,
 6. organizuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 1. W razie niemożności sprawowania obowiązków przez Sekretarza, prezydium Zarządu Głównego powierza pełnienie jego funkcji jednemu z członków Zarządu Głównego na czas niemożności.

 

§41

 1. Skarbnik:
 1. zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i regulaminem finansowym Towarzystwa, prowadzi bieżącą działalność finansową Towarzystwa,
 2. składa coroczne sprawozdania o stanie finansowym Towarzystwa,
 3. nadzoruje działalność finansową Zespołu Biegłych, Oddziałów Towarzystwa i Sekcji Specjalistycznych, wydaje komunikaty i instrukcje.
 1. W razie niemożności sprawowania obowiązków przez Skarbnika, prezydium Zarządu Głównego powierza pełnienie jego funkcji jednemu z członków Zarządu Głównego na czas niemożności.

 

§42

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z: przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Główną Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Towarzystwa, a Komisja spośród swojego grona wybiera przewodniczącego.
 3. Zadaniem Głównej Komisji rewizyjnej jest nadzorowanie zgodności działania władz Towarzystwa ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej oraz wnioskowanie, w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

 

§43

Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin Sądu Koleżeńskiego rozpatruje sprawy członków Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ V

Czasopisma wydawane przez Towarzystwo lub pod jego patronatem
 

§44

 1. Redaktorzy naczelni czasopism naukowych wydawanych przez Towarzystwo lub pod jego patronatem wybierani są w drodze konkursu ogłaszanego i rozstrzyganego przez Prezydium Zarządu Głównego, z wyjątkiem Redaktora Ginekologii Polskiej wybieranego przez Wyborcze Walne Zgromadzenie do składu Zarządu Głównego Towarzystwa.
 2. Zasady przeprowadzania konkursu na redaktora naczelnego czasopisma naukowego wydawanego przez Towarzystwo lub pod jego patronatem określają odrębne regulaminy przyjmowane przez Zarząd Główny.
 3. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ustępach powyższych, prezydium Zarządu Głównego może powierzyć pełnienie obowiązków redaktora naczelnego wybranej przez siebie osobie, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 4. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do portali internetowych o charakterze edukacyjnym prowadzonych przez Towarzystwo lub pod jego patronatem.

 

ROZDZIAŁ VI

Oddziały Towarzystwa

 

 

§45

 1. Oddziały Towarzystwa powołuje się w miastach wojewódzkich i noszą one nazwy zgodne z nazwą województwa, odpowiednio: Dolnośląski Oddział PTGiP, Kujawsko-Pomorski Oddział PTGiP, Lubelski Oddział PTGiP, Lubuski Oddział PTGiP, Łódzki Oddział PTGiP, Małopolski Oddział PTGiP, Mazowiecki Oddział PTGiP, Radomski Oddział PTGiP, Opolski Oddział PTGiP, Podkarpacki Oddział PTGiP, Podlaski oddział PTGiP, Pomorski oddział PTGiP, Śląski oddział PTGiP, Świętokrzyski Oddział PTGiP, Warmińsko-Mazurski Oddział PTGiP, Wielkopolski Oddział PTGiP, Zachodnio-Pomorski oddział PTGiP.
 1. Oddziałom: Małopolskiemu i Mazowieckiemu przysługuje prawo uzupełnienia nazwy oddziału o dodanie, odpowiednio: Krakowskie Towarzystwo Ginekologów i Położników i Warszawskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, które to nazwy muszą używać łącznie z właściwą nazwą oddziału, to znaczy: Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników - Krakowskie Towarzystwo Ginekologów i Położników i Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników - Warszawskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.
 2. Obszarem działania Oddziału jest dane województwo. Oddziały Towarzystwa podlegają zgłoszeniu organowi nadzoru właściwemu ze względu na siedzibę Oddziału.
 3. Oddziały Towarzystwa powołuje Zarząd Główny.
 4. Zarząd Główny może podjąć decyzję w sprawie zniesienia oddziału w przypadku:
 1. nierealizowania statutowych zadań Towarzystwa,
 2. zmiany podziału administracyjnego Kraju.
 1. Wyjątkowo Zarząd Główny może powołać dodatkowy oddział Towarzystwa w mieście niebędącym stolicą województwa, jeżeli uzna, iż poziom merytoryczny środowiska położników- ginekologów gwarantuje prowadzenie właściwej działalności statutowej.
 2. Dla pozytywnego rozpatrzenia powołania dodatkowego oddziału Towarzystwa konieczną jest pisemna deklaracja, co najmniej 50 członków Towarzystwa.
 3. Pierwsze Walne Zgromadzenie oddziału odbywa się w obecności delegowanego członka Zarządu Głównego.
 4. W przypadku, gdy liczba członków Oddziału Towarzystwa na dzień 30 czerwca danego roku wynosi mniej niż 20 osób, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o zawieszeniu działania Oddziału Towarzystwa. W czasie zawieszenia działalności Przewodniczący Zarządu Oddziału Towarzystwa nie wykonuje prawa głosu na zebraniach Zarządu Głównego. Zarząd Główny podejmuje uchwałę w przedmiocie wznowienia działalności Oddziału Towarzystwa, gdy liczba jego członków wyniesie co najmniej 20 osób.

 

§46

Władzami oddziału Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§47

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału:
 1. dokonuje wyboru: Przewodniczącego Zarządu Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa,
 2. rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału i podejmuje uchwały o udzieleniu absolutorium,
 3. przyjmuje sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Oddziału,
 5. rozpatruje sprawy wniesione przez Zarząd Oddziału i członków.
 1. Dla ważności Walnego Zgromadzenia Oddziału w pierwszym terminie wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie wystarczającą jest dowolna liczba członków.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowienia Statutu dotyczące Władz Towarzystwa stosuje się odpowiednio do Władz Oddziałów.

 

§48

 1. Przewodniczący Zarządu Oddziału i Zarząd Oddziału są wybierani na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Oddziału, w głosowaniach tajnych. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału można pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

 

 1. Zarząd Oddziału oprócz Przewodniczącego Zarządu Oddziału składa się z 5-9 członków, w tym: vice-Przewodniczącego Zarządu Oddziału, sekretarza i skarbnika. Liczbę członków Zarządu Oddziału ustala Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Przewodniczącego Zarządu Oddziału i pozostałych członków Zarządu oddziału wybiera Walne Zgromadzenie Oddziału w bezpośrednich wyborach tajnych, stosując zasadę dwóch odrębnych głosowań:

- pierwszego wybierającego Przewodniczącego Zarządu Oddziału i

-drugiego wybierającego pozostałych członków Zarządu Oddziału.

Dane stanowisko obejmuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

 1. vice-Przewodniczącego Zarządu Oddziału, sekretarza i skarbnika wybierają członkowie Zarządu spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału.
 2. Na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Oddziału nie może kandydować ani zostać wybrana osoba, u której wystąpiły zaległości w regulowaniu składek za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Oddziału dokonujące wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału.

 

§49

Zarząd Oddziału:

 1. realizuje cele Towarzystwa na obszarze objętym jego działaniem,
 2. uchwala cele i sposoby wydatkowania wpływów finansowych oraz sporządza sprawozdania finansowe na koniec kadencji, przedkładane podczas Wyborczego Walnego Zgromadzenia Oddziału.

 

§ 50

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób wybieranych przez walne Zgromadzenie oddziału zwykłą większością głosów w bezpośrednich wyborach tajnych.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Oddziału jest kontrola ogólnej działalności, a zwłaszcza działalności finansowej Oddziału.
 4. W szczególności Komisja ocenia sprawozdania finansowe Zarządu Oddziału oraz występuje na Walnym Zgromadzeniu Oddziału z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi Oddziału absolutorium.
 5. Przewodniczący Zarządu Oddziału Towarzystwa wraz ze Skarbnikiem Oddziału Towarzystwa mają prawo, w sprawach dotyczących ich Oddziału, do zaciągania w imieniu Towarzystwa zobowiązań do kwoty dziesięciu tysięcy złotych rocznie w zakresie posiadanych środków finansowych, a powyżej tej kwoty – za zgodą Zarządu Głównego.

Nadto Przewodniczący Zarządu Oddziału Towarzystwa wraz ze Skarbnikiem oddziału Towarzystwa są uprawieni do przyjmowania darowizn na rzecz Oddziału Towarzystwa, bez kryterium wartości, pod warunkiem przeznaczenia ich w całości na cele statutowe.

 1. Przewodniczący Zarządu Oddziału Towarzystwa wraz ze Skarbnikiem oddziału Towarzystwa odpowiadają za działalność finansową Towarzystwa w zakresie podejmowanych decyzji finansowych. Przewodniczący Zarządu Oddziału Towarzystwa i Skarbnik oddziału Towarzystwa mają obowiązek powiadamiać Zarząd Główny o podejmowanych przez siebie decyzjach finansowych w terminie 7 dni od daty zaciągnięcia zobowiązania”.

 

ROZDZIAŁ VII

Grupy Tematyczne, Sekcje Specjalistyczne oraz „Klub 35”

§51

 1. Zarząd Główny powołuje i rozwiązuje Sekcje Specjalistyczne Towarzystwa.
 2. Sekcje Specjalistyczne Towarzystwa działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 3. Przewodniczący Sekcji Specjalistycznej i Zarząd Sekcji Specjalistycznej są wybierani na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Sekcji w wyborach tajnych.
 4. Zarząd Sekcji Specjalistycznej składa się z Przewodniczącego oraz 4, 6 lub 8 członków. Liczbę członków Zarządu Sekcji Specjalistycznej ustala Walne Zgromadzenie Sekcji Specjalistycznej,
 5. Przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej i pozostałych członków Zarządu Sekcji wybiera Walne Zgromadzenie Sekcji według zasady dwóch głosowań:
  1. W pierwszym głosowaniu wybierany jest Przewodniczący Sekcji Specjalistycznej;
  2. W drugim głosowaniu wybierani są pozostali członkowie Zarządu Sekcji Specjalistycznej;

Dane stanowisko obejmuje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

 1. Vice-Przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej wybierają spośród siebie członkowie Zarządu Sekcji Specjalistycznej na pierwszym posiedzeniu Zarządu Sekcji Specjalistycznej.
 2. Postanowienia § 48 ust. 5 stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego Zarządu Sekcji Specjalistycznej.
 3. Zarząd Główny określa przynależność danej Sekcji Specjalistycznej do wyłącznie jednej z czterech Grup Tematycznych Towarzystwa:
 1. Perinatologicznej Grupy Tematycznej albo
 2. Grupy Tematycznej zajmującą się endokrynologią i medycyną rozrodu albo;
 3. Grupy Tematycznej zajmującej się ginekologią i onkologią albo;
 4. Multidyscyplinarnej Grupy Tematycznej.

 

 

§ 51a

1. Powołuje się strukturę organizacyjną Towarzystwa o nazwie „Klub 35”, której celem jest zrzeszanie, integracja, aktywizacja oraz zapewnienie reprezentacji w Towarzystwie środowiska młodych członków PTGiP, którzy osiągnęli sukces naukowy przed ukończeniem 35. roku życia. Czynne i bierne prawo wyborcze w „Klubie 35” mają lekarze, którzy nie ukończyli 40. roku życia.

2. Przewodniczący Klubu 35 i Zarząd Klubu 35 są wybierani na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Klubu 35 w głosowaniu tajnym.

3. Funkcję Przewodniczącego Klubu 35 można pełnić nie dłużej niż do końca kadencji, w której Przewodniczący ukończy 35 rok życia.

4. W skład Zarządu Klubu 35 oprócz Przewodniczącego wchodzą dwie lub cztery osoby.

5. Liczbę członków Zarządu Klubu 35 ustala Walne Zgromadzenie Klubu 35.

6. Przewodniczącego Klubu 35 i pozostałych członków Zarządu Klubu 35 wybiera Walne Zgromadzenie Klubu 35 według zasady dwóch głosowań:

a) W pierwszym głosowaniu wybierany jest Przewodniczący Klubu 35;

b) W drugim głosowaniu wybierani są pozostali członkowie Zarządu Klubu 35;

Dane stanowisko obejmuje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Vice-Przewodniczącego Zarządu Klubu 35 wybierają spośród siebie członkowie Zarządu Klubu 35 na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

7. Postanowienia § 48 ust. 5 stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego Zarządu Klubu 35.

 

§52

Zarząd Główny na wniosek organizacji lub towarzystw naukowych związanych z dziedziną położnictwa i ginekologii podejmuje uchwałę o afiliacji do Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ VIIA

Zespół Biegłych przy Polskim Towarzystwie Ginekologów i Położników

§52a

 

 1. Powołuje się jednostkę organizacyjną Towarzystwa o nazwie „Zespół Biegłych przy Polskim Towarzystwie Ginekologów i Położników” („Zespół Biegłych”), której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie konsultacji oraz sporządzania opinii z zakresu położnictwa i ginekologii w indywidualnych sprawach spornych, w tym na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 2. Pracami Zespołu Biegłych kieruje Przewodniczący Zespołu Biegłych, którego wybiera i odwołuje Prezydium Zarządu Głównego.
 3. Pracę Zespołu Biegłych określa Regulamin Zespołu Biegłych, uchwalany przez Zarząd Główny.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zjazdy Naukowe
 

§53

Zjazdy Naukowe Towarzystwa odbywają się co cztery lata.        

§54

 

Prezes ustala miejsce Zjazdu i wybiera Komitet Organizacyjny, informując o podjętych działaniach Zarząd Główny.

§55

 

Zarząd Główny, na wniosek Prezesa, powołuje Komitet Naukowy Zjazdu, który odpowiedzialny jest za merytoryczne przygotowanie Zjazdu, w szczególności za ułożenie programu i dobór prelegentów.

§56

Do zadań Komitetu Organizacyjnego Zjazdu należy:

 1. szczegółowe przygotowanie Zjazdu,
 2. (uchylony)
 3. zgromadzenie środków finansowych na organizację Zjazdu,

 

ROZDZIAŁ IX

Majątek Towarzystwa i gospodarka finansowa

 

§57

 1. Majątek Towarzystwa stanowią:
 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze.

2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

a) składki członkowskie,

b) zapisy, dotacje, darowizny,

c) wpływy z działalności wydawniczej Towarzystwa,

d) wpływy z opłat za uczestnictwo w organizowanych przez Towarzystwo spotkaniach naukowych, dydaktycznych, wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego, będącego w użytkowaniu Towarzystwa,

e) wpłaty dokonywane przez członków wspierających,

f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo.

3. Majątkiem Towarzystwa dysponuje:

 1. Zarząd Główny Towarzystwa, w którego imieniu działa prezydium Zarządu Głównego, w szczególności Prezes oraz Skarbnik,
 2. Zarządy Oddziałów Towarzystwa,
 3. Zarządy Sekcji Specjalistycznych w zakresie określonym stosownym regulaminem.

4. Z zastrzeżeniem § 50 ust. 5, Zarządy Oddziałów Towarzystwa i Sekcji Specjalistycznych nie mogą zaciągać zobowiązań majątkowych bez pisemnej zgody Zarządu Głównego Towarzystwa,

5. Zarządzanie funduszami Towarzystwa określa regulamin działalności finansowej, przyjęty przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ X

Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§58

              Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

 

§ 59

 1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjętej w głosowaniu tajnym większością co najmniej 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi również sposób likwidacji oraz cel, na który ma być zużyty majątek Towarzystwa.