ENTOG

entog

ENTOG

(European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) to organizacja pozarządowa zrzeszająca specjalizantów oraz młodych specjalistów w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii z całej Europy.
ENTOG jako niezależny podmiot istnieje od 1997 roku. Od początku swej działalności ściśle współpracuje z EBCOG (European Board and Council Of Obstetricians and Gynaecologists), skąd czerpie środki na swoją działalność statutową, a przedstawiciel ENTOG zasiada w najważniejszych Komisjach EBCOG.
Członkami ENTOG mogą zostać lekarze specjalizujący się w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz młodzi specjaliści do 3 lat od uzyskania tytułu.
 
Obecnie do ENTOG należy 35 państw europejskich, jednak docelowo sieć współpracy objąć ma wszystkie państwa starego kontynentu.
ENTOG Polska zrzesza wszystkich lekarzy specjalizujących się w Położnictwie i Ginekologii w Polsce i  współpracuje z Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników

 ENTOG promuje współpracę międzynarodową by ujednolicać i doskonalić standardy kształcenia w całej Europie, umożliwiać wymianę myśli i doświadczeń, promować mobilność wśród młodych lekarzy.
Wszystko dla podniesienia standardów kształcenia podyplomowego i docelowo lepszej opieki nad pacjentem.

 

Nadrzędnymi celami ENTOG są:

 • dogłębne poznanie systemów kształcenia położników-ginekologów w poszczególnych państwach europejskich, tak by zapewnić optymalizację i unifikację programów kształcenia specjalistycznego;
 • ciągłe udoskonalanie kształcenia podyplomowego położników-ginekologów w Europie, co ma skutkować coraz wyższymi standardami opieki nad kobietą oraz dzieckiem.

 

By osiągnąć powyższe cele ENTOG:

 • promuje powstawanie lokalnych, tj. krajowych sekcji ENTOG we wszystkich państwach europejskich;
 • ściśle współpracuje z EBCOG w tworzeniu rekomendacji dotyczących standardów kształcenia specjalistów w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii;
 • nadzoruje program i poziom kształcenia specjalistycznego w poszczególnych krajach europejskich
 • współpracuje z EBCOG w tworzeniu rekomendacji dotyczących kryteriów jakie winny spełniać ośrodki przeprowadzające kształcenie specjalistyczne
 • współuczestniczy w procesie akredytacji przez EBCOG podmiotów leczniczych;
 • nadzoruje zakres wiedzy i umiejętności u specjalizantów w poszczególnych krajach oraz promuje ich okresową walidację, a także zachęca do ustawicznego kształcenia i podnoszenia własnych kompetencji;
 • promuje działalność naukową wśród młodych lekarzy, zachęcają zwłaszcza do wieloośrodkowych międzynarodowych projektów badawczych;
 • propaguje wymianę międzynarodową między ośrodkami akredytowanymi, by zwiększać mobilność młodych lekarzy oraz podnosić i ujednolicać standardy kształcenia.

 

Aby dołączyć do ENTOG Polska: www.facebook.com/entogpolska

Chętnych do współpracy z ENTOG Polska lub w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Kliknij, aby zobaczyć adres email

www.facebook.com/entogpolska

 

www.entog.eu

 

 

grafika

Współpraca międzynarodowa

W ramach swej działalności ENTOG raz do roku organizuje międzynarodowe spotkanie, na które zapraszani są przedstawiciele ze wszystkich państw członkowskich. Co roku odbywa się ona w innym kraju. Zwieńczeniem konferencji organizowanej zazwyczaj w pierwszym tygodniu maja jest posiedzenie zarządu ENTOG, na które każde państwo oddelegowuje swojego przedstawiciela i gdzie zapadają najważniejsze decyzje w życiu organizacji.

Coroczne spotkanie ENTOG to tygodniowe wydarzenie, które składa się z:

 1. ENTOG Exchange: 3- lub 4-dniowy pobyt w kraju organizującym spotkanie mające na celu poznanie zagranicznego systemu ochrony zdrowia, organizacji pracy oraz nawiązanie międzynarodowych znajomości i wymiana doświadczeń. Do udziału zapraszanych jest po 2 reprezentantów z każdego kraju członkowskiego ENTOG. Uczestnicy zostają przydzieleni do różnych miast i szpitalów w kraju goszczącym. Podczas wymiany mieszkają razem z kolegami w trakcie specjalizacji z kraju goszczącego i mają okazję uczestniczyć w pracy tamtejszych szpitali. Rekrutacja odbywa się na początku roku kalendarzowego poprzez krajowe stowarzyszenia specjalizantów z położnictwa i ginekologii (w Polsce jest to ENTOG Polska).
 2. ENTOG Scientific Meeting: 1-dniowe spotkanie naukowe (kongres) – wszyscy uczestnicy spotykają się w tym samym mieście. Tematyka związana jest ze szkoleniem specjalizacyjnym i zawsze zawiera elementy warsztatowo-praktyczne.
 3. ENTOG Council: Zebranie delegatów – na tym spotkaniu omawiane są sprawy formalne i odbywają się wybory do Zarządu na poziomie europejskim, a także wybory kraju organizującego kolejne spotkanie ENTOG.

 

EBCOG Fellowship

Co roku European Board and College of Obstetrics and Gynaecology przyznaje trzy stypendia w wysokości 3000 euro przeznaczone na realizację 3-miesięcznego stażu zagranicznego w europejskim kraju członkowskim. Szczegółowe informacje znajdziecie na www.entog.eu/fellowships oraz www.ebcog.org/activities.

Aktualne informacje nt. nadchodzących wydarzeń możecie znaleźć na www.entog.eu oraz na Facebooku:

 

EBCOG Congress w Krakowie oraz mini-wymiana ENTOG 18-20 maja 2023

Chętnych do współpracy przy organizacji zachęcamy do kontaktu mailowego:

www.entog.eu