Regulamin organizacji kursów/ wydawania Certyfikatów

 

logo

Sekcja Badań Prenatalnych-

Zasady organizacji Kursów specjalistycznych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników do uzyskania Certyfikatu Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Prenatalnych oraz wydawania Certyfikatów

Przedstawienie zasad organizacji kursów diagnostyki prenatalnej- obowiązujące minima programowe (sylabus)

 

Prof. Wojciech Cnota, Prof. Piotr Kaczmarek

 

 

PROWADZĄCY- WYMAGANIA

a. Min 2 Ekspertów  uprawnionych do prowadzenia szkoleń Diagnostyki Prenatalnej PTGiP

 

PUNKTACJA

a. Kursy realizujące wyłącznie program podstawowy (sylabus) 20 PKT

b. Kursy realizujące minimum programowe (sylabus) + zagadnienia dodatkowe z dziedziny diagnostyki prenatalnej 30 pkt

c. Warsztaty 10 pkt (nie mniej niż 5h zajęć praktycznych - badanie pacjentek)

 

 

 

 

                                                              ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

 

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA- min. programowe

 

 1. Wywiad rodzinny, diagnostyka prekoncepcyjna, zaplanowanie diagnostyki prenatalnej 30 min
 2. Przesiewowa diagnostyka 11-14 tygodni ciąży – USG + badania biochemiczne – wykonanie, interpretacja 30 min
 3. Nieprawidłowy obraz USG płodu w I trymestrze ciąży – dalsze postepowanie (CVS, AC czy NIPT). 30 min
 4. Test złożony – aspekt genetyczny i położniczy. 30 min
 5. NIPT – rodzaje testów, wybór odpowiedniego testu do sytuacji klinicznej, wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. 30 min
 6. Diagnostyka inwazyjna – techniki pobrania materiału do badań (CVS, AC, kordocenteza), ryzyko związane z diagnostyką inwazyjną. 30 min
 7. Wybór odpowiedniego testu genetycznego, konsultacja wyników i dalsze postepowanie. 30min
 8. Przesiewowe badanie w II trymestrze (18-23 tygodnie ciąży - anomaly scan) 60 min
 9. Wskazania do pogłębionej diagnostyki obrazowej (echokardiografii, neurosonografii, MRI) w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze ciąży. 30 min
 10. Istotne elementy diagnostyki III trymestru. 40 min

 

 

       1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.Część praktyczna – badania ultrasonograficzne z udziałem pacjentek- czas trwania min 5h

 

 

STATUS EKSPERTA Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników uprawnionego do prowadzenia szkoleń    

                                                                        Diagnostyki Prenatalnej PTGiP

 

 

Wymagania:

 1. Aktywne, nieprzerwane członkostwo PTGiP min 24 m-ce, w tym brak zaległości składkowych na ostatni dzień roku poprzedzającego
 2. Status samodzielnego pracownika naukowego z dorobkiem w dziedzinie diagnostyki prenatalnej lub
 3. Status Specjalisty w dziedzinie perinatologii- min 24 miesiące
 4. Aktywność zawodowa w dziedzinie diagnostyki prenatalnej np.
 1. Udokumentowany Status Egzaminatora FMF lub
 2. Udokumentowane 2 letnie szkolenie FMF „Diploma in fetal medicine” lub
 3. Udokumentowany Status Doradcy ISUOG – „ISUOG Advisory Group (AG)” lub
 4. Udokumentowane szkolenie ISUOG „Diploma in fetal medicine”

 

ZASADY UZYSKANIA CERTYFIKATU Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Prenatalnych

 

W celu uzyskania Certyfikatu Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Prenatalnych należy:

 1. Posiadać ważny Certyfikat Badań Ultrasonograficznych (Podstawowy)
 2. Uzyskać: 

             a. 80 punktów do Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych  lu

             b. 40 punktów do Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych - dotyczy osób posiadających ukończoną specjalizację z

               zakresu perinatologii

            c. Uczestniczyć w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu

               Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych

           d. Udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 przypadków wad płodu (weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez

               kandydata zdjęć i plików multimedialnych).

          e. Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania

 

W celu przedłużenia Certyfikatu Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Prenatalnych na okres kolejnych 4 lat należy:

 1. 1. Posiadać ważny Certyfikat Badań Ultrasonograficznych (Podstawowy)
 2. 2. Uzyskać: 
 3. a. 60 punktów do Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych* lub
 4.  
 5. b. 30 punktów do Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych* - dotyczy osób posiadających ukończoną specjalizację z zakresu perinatologii
 6.  
 7.  c. Uczestniczyć w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych

Gromadzenie punktów będących podstawą aktualizacji Certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności.

Osoba ubiegająca się o wydanie Certyfikatu Umiejętności PTGiP, powinna być członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz musi mieć opłacone wszystkie składki członkowskie, w tym za okresy szkoleniowe.

       * W okresie do 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego Certyfikatu wykonywania Badań Prenatalnych

 

W uzasadnionych przypadkach kursy akredytowane do Certyfikatu Prenatalnego mogą zostać zaliczone do Certyfikatu Podstawowego. Informacje te muszę być zapisane na Dyplomie/ Certyfikacie wystawionym przez Organizatora Kursu.

Jeden Dyplom /Certyfikat może być wykorzystany wyłącznie do jednego z Certyfikatów PTGiP. 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników