Regulamin Sądu Koleżeńskiego

 

logo

 

 

 

REGULAMIN
Sądu Koleżeńskiego
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

 

 

§1

Sąd Koleżeński jest jednym z organów władz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (zwanego dalej Towarzystwem) i działa na podstawie Statutu Towarzystwa.

§2

Przedmiotem działania Sądu Koleżeńskiego jest rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa Statutu oraz Regulaminów Towarzystwa, uchwał władz Towarzystwa oraz sporów wynikłych pomiędzy członkami Towarzystwa

§3

Skład, zakres działania i formy postępowania Sądu Koleżeńskiego reguluje Statutu Towarzystwa oraz niniejszy regulamin.

§4

Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w imieniu Towarzystwa.
Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji, a także orzeczenia wydane w pierwszej instancji, od których nie wniesiono w przepisanym terminie odwołania, są ostateczne i obowiązujące dla władz Towarzystwa oraz jego członków.

§5

Członkowie Sądu Koleżeńskiego w wykonywaniu swych czynności są niezawiśli. Przy rozpatrywaniu spraw i wydawaniu orzeczeń Sąd Koleżeński stosuje przepisy Statutu Towarzystwa i niniejszego regulaminu, kierując się faktami, dobrem Towarzystwa, poczuciem etyki zawodowej i moralności oraz nakazami sumienia.

§6

Wybór członków Sądu, odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Wyborczego, na wniosek nowowybranego Prezesa

§7

Sąd Koleżeński orzeka dwuinstancyjnie, w zespole trzyosobowym w każdej instancji. Skład zespołów orzekających powołuje dla każdej sprawy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Zespołowi orzekającemu w każdej instancji przewodniczy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

 

 

§8

Z zespołów orzekających w określonej sprawie wyłączeni są:
małżonek, krewni do trzeciego stopnia i powinowaci do drugiego stopnia jednej z zainteresowanych stron,osoby, które były lub mogą być przesłuchiwane jako świadkowie, osoby, które wniosły sprawę.

Członek Sądu Koleżeńskiego może żądać wyłączenia go z zespołu orzekającego w danej sprawie z ważnej przyczyny. O wyłączenie ze sprawy członka zespołu orzekającego może wnieść również każda ze stron. O wyłączeniu decyduje przewodniczący zespołu, a jeżeli wniosek dotyczy przewodniczącego zespołu orzekającego przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
W przypadku wyłączenia członka zespołu orzekającego przewodniczący Sądu Koleżeńskiego powołuje do zespołu innego członka Sądu Koleżeńskiego.

§9

Członkowie sądu Koleżeńskiego obowiązani są zachować tajemnicę odnośnie szczegółów sprawy oraz jej przebiegu.

§ 10

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza termin posiedzenia zespołu orzekającego powołanego dla rozpatrzenia wniesionej sprawy. Posiedzenie to winno się odbyć nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§11

Każdy członek Towarzystwa obowiązany jest stawić się na wezwanie Sądu Koleżeńskiego i udzielić odpowiednich wyjaśnień. Dopuszczalne jest wezwanie do złożenia wyjaśnień w drodze pisemnej.

Od obowiązku składania zeznań mogą być zwolnieni małżonek oraz krewni drugiego stopnia,o ile świadek ma być przesłuchany na okoliczność, co do której związany jest tajemnicą służbową, wówczas może udzielić wyjaśnień jedynie w przypadku uzyskania zgody odpowiedniej w tej sprawie władzy.

§12

Prezes Towarzystwa, Prezydium Zarządu Towarzystwa czy Zarząd Główny Towarzystwa, w przypadku wystąpienia do Sądu Koleżeńskiego o wszczęcie postępowania w sprawach dotyczących naruszenia zasad Statutu Towarzystwa. uchwał władz Towarzystwa czy stwierdzenia prawdopodobieństwa działania na szkodę Towarzystwa może wyznaczyć członka Zarządu lub pracownika administracyjnego, który pełnić będzie jednoosobowo rolę rzecznika złożonego wniosku.

§ 13

Wniosek członka Towarzystwa o rozpatrzenie sporu z innym członkiem Towarzystwa podlega ocenie wstępnej dla ustalenia, czy w wyniku sporu powstała, bądź może powstać szkoda dla dobra Towarzystwa bądź zawodu lekarza. Oceny dokonuje na naradzie zespół orzekający złożony z przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i dwóch członków Sądu, wyznaczonego przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

W przypadku uznania, że spór nie podlega rozpatrzeniu, zespół wydaje stosowne orzeczenie. Orzeczenie to nie podlega zaskarżeniu, ale członek Towarzystwa składający wniosek może go ponowić, jeżeli zaistniały nowe okoliczności związane ze sporem.

§14

Rozprawy i narady Sądu Koleżeńskiego są niejawne. W rozprawach uczestniczą członkowie zespołu orzekającego i strony (w tym rzecznik), a w naradach członkowie zespołu orzekającego.

§ 15

Rozprawę otwiera Przewodniczący zespołu orzekającego, referując sprawę.

Rozprawa zostaje zawieszona w przypadku niestawiennictwa:

 -członka Towarzystwa, który wniósł o rozpatrzenie sporu/wniosku (lub wyznaczonego rzecznika)- chyba że dwukrotnie uchyla się on od stawiennictwa.

- członka Towarzystwa, przeciwko któremu toczy się postępowanie, chyba że dwukrotnie uchyla się on od stawiennictwa.

W toku rozprawy przewodniczący udziela głosu stronom, rozpoczynając od strony, która wniosła skargę. Po wysłuchaniu stron przewodniczący zawiesza sprawę, a zespół orzekający udaje się na naradę.

W toku narady ustala się, czy zachodzi potrzeba uzupełnienia dowodów, skorzystania z pomocy odpowiednich organów Towarzystwa lub powołania świadków, podejmując odpowiednie postanowienie. Jeżeli nie zapadnie postanowienie odraczające postępowanie, członkowie zespołu orzekającego ustalają, czy dany czyn został zawiniony, a w razie stwierdzenia winy orzekają odpowiednią karę.

Żadnemu z członków zespołu orzekającego nie wolno uchylać się od głosowania przy podejmowaniu postanowień i orzekaniu kary. Przewodniczący oddaje swój głos ostatni. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

Pisemne uzasadnienie orzeczenia, o ile takie obwiniony zgłosił w toku rozprawy, powinno być wydane w ciągu 2 tygodni od daty orzeczenia. Mimo braku takiego żądania, zespół orzekający może z własnej inicjatywy opracować pisemne uzasadnienie orzeczenia.

Sentencja orzeczenia musi zawierać:

 1. miejsce i datę orzeczenia,
 2. imiona i nazwiska osób rozpatrujących,
 3. imię i nazwisko rzecznika oskarżenia
 4.  imię i nazwisko protokolanta,
 5. imię i nazwisko obwinianego,
 6. dokładne określenie zarzucanego czynu,
 7. orzeczenie Sądu Koleżeńskiego.

Sentencję orzeczenia oraz jego uzasadnienie podpisują członkowie zespołu, którzy brali udział w wydaniu orzeczenia. Gdyby któryś z członków zespołu nie mógł złożyć podpisu, przewodniczący zespołu orzekającego zaznacza na orzeczeniu przyczynę braku podpisu.

Protokół obrad powinien być sporządzony najpóźniej w 14 dni od daty posiedzenia i podpisany przez Przewodniczącego Zespołu i Protokolanta.

§ 16

Sąd Koleżeński w swych orzeczeniach kończących postępowanie może wymierzyć następujące kary:

 1. udzielić upomnienia i nakazać wykonanie postanowień Statutu i Regulaminów
 2. zawiesić w sprawowaniu określonej funkcji na określony czas,
 3. zawiesić w prawach członka Towarzystwa na określony czas,
 4. wykluczyć z Towarzystwa,
 5. przedłożyć wniosek do Walnego Zgromadzenia o odebranie członkostwa honorowego
 6. przekazać sprawę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej- w przypadku podejrzenia o naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekrza,
 7. przekazać sprawę do organów ścigania - w przypadku podejrzenia o naruszenie przepisów prawa

Wymienione kary mogą być orzekane pojedynczo lub łącznie.

§ 17

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego składa na Walnym Zgromadzeniu WyborczymTowarzystwa sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.

§ 18

Sąd Koleżeński prowadzi akta sądowe, na które składają się:
- protokoły zebrań zespołów orzekających wraz z wszelkimi dowodami zebranymi w czasie przeprowadzania rozpraw

- decyzje przewodniczącego,
- rejestr spraw zawierający bieżący numer sprawy, imiona i nazwiska stron bądź określenie stron,

- datę wpływu sprawy,

- zwięzłą treść

- datę orzeczenia,
 

 

§19

Obsługę kancelaryjną i prowadzenie protokółów z posiedzeń Sądu Koleżeńskiego zapewnia Zarząd Główny Towarzystwa.

Koszty postępowania prowadzonego przez Sąd Koleżeński w zakresie kosztów dojazdu oraz niezbędnych kosztów noclegu dla członków Sądu Koleżeńskiego, stron oraz świadków ponosi Zarząd Główny Towarzystwa.

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników