ZASADY UZYSKIWANIA CERTYFIKATÓW USG

OGÓLNE INFORMACJE UZYSKIWANIA CERTYFIAKTÓW UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ULTRASONOGRAFII

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników umożliwia lekarzom zarejestrowanym jako czynni członkowie PTGiP (opłacający składki) uzyskanie Certyfikatów Umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii w następujących specjalnościach:

- Certyfikat Umiejętności PTGiP wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Podstawowy)

- Certyfikat Umiejętności PTGiP  Oceny Serca Płodu

- Certyfikat Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Prenatalnych

- Certyfikat Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Inwazyjnych

(amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza) 

1. Kursy posiadające akredytację PTGiP są dedykowane do właściwego Certyfikatu

2. Terminy kursów i warsztatów do Certyfikatów Umiejętności  będą ogłoszone na stronie PTGiP.

2. Wymaganą liczbę punktów należy zebrać w okresie 4 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie Certyfikatu Umiejętności PTGiP.

Analogiczne zasady dotyczą uczestnictwa w warsztatach (zajęciach praktycznych)

3. Certyfikaty Umiejętności PTGiP   mogą uzyskać osoby, które ukończyły co najmniej trzeci rok specjalizacji.

4. Obowiązuje  wymóg udziału w warsztatach dedykowanych dla danego  Certyfikatu Umiejętności PTGiP

 

Po zebraniu kompletu wymaganych punktów prosimy przesłać:

1. skany (e-mailem) certyfikatów z kursów i warsztatów;

2. skan (e-mailem) Certyfikatu Podstawowego lub Specjalistycznego uzyskanego uprzednio (dotyczy osób, które ubiegają się o przedłużenie ważności posiadanego Certyfikatu);

3. potwierdzenie otwarcia specjalizacji lub kserokopię/ skan dyplomu specjalizacyjnego (ewentualnie pieczątkę lekarską ze stopniem specjalizacji);

4. informację, na jaki adres e-mailowy ma zostać przesłany Certyfikat

5. informację dotyczącą tytułu naukowego, który ma zostać podany w Certyfikacie;

Osoba ubiegająca się o Certyfikat Umiejętności PTGiP, w  okresie w którym uczestniczy w szkoleniach, powinna być członkiem Towarzystwa oraz musi mieć opłacone składki członkowskie w okresach szkoleniowych. 

 

ADRES DO PRZESYŁANIA WNIOSKÓW O WYSTAWIENIE LUB PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATÓW:

 

SEKRETARIAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

 

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Tel. 608 338 499

 

Certyfikat, po wcześniejszej weryfikacji dokumentów i po dopełnieniu wszystkich formalności, zostanie wystawiony w ciągu 60 dni  

 

Sekretariat Towarzystwa nie posiada sztywnego harmonogramu godzin pracy, prosimy zatem przede wszystkim o kontakt mailowy.

 

Jeśli kontakt telefoniczny był niemożliwy,  pracownik sekretariatu będzie próbował się z Państwem kontaktować  w godzinach popołudniowych.