Struktura organizacyjna, cele i środki działania Towarzystwa

Strukturę organizacyjną oraz cele i zadania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego określa Statut, który stanowi, że Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ma charakter naukowy i zawodowy, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
W Preambule do Statutu Towarzystwa czytamy: „Zadaniem położnictwa i ginekologii jako dziedziny naukowej oraz specjalizacji lekarskiej jest sprawowanie specjalistycznej opieki medycznej nad kobietą. Opieka ta obejmuje oświatę zdrowotną, profilaktykę oraz diagnostykę i leczenie”. I dalej: „Cel ten jest realizowany dzięki ścisłemu współdziałaniu położników-ginekologów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie położnictwa-ginekologii zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Ginekologicznym. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne działa na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego”. Członkowie Towarzystwa zrzeszeni są w Oddziałach Towarzystwa, działają też w Sekcjach Specjalistycznych.
Statut głosi, że celem Towarzystwa jest rozwój działalności naukowej oraz doskonalenie i upowszechnianie wiedzy medycznej w dziedzinie położnictwa i ginekologii, podnoszenie poziomu naukowego, etycznego oraz zawodowych kwalifikacji członków Towarzystwa, podnoszenie poziomu oświaty zdrowotnej, rozwój programów zabezpieczających optymalną opiekę zdrowotną kobiet. Towarzystwo w swoich celach zakłada również rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, jak również reprezentowanie interesów ogółu polskich ginekologów i położników.
Cele Towarzystwa realizowane m.in. „poprzez inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych, organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji oraz posiedzeń naukowych, szkolenie podyplomowe lekarzy położników-ginekologów, organizowanie publicznych wykładów popularno-naukowych, organizowanie konkursów i przyznawanie nagród naukowych i organizacyjnych, wydawanie czasopism naukowych”. Statut zakłada też współdziałanie z innymi towarzystwami naukowymi, z organami samorządów lekarskich, promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia kobiet. Towarzystwo współpracuje z konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi.
Naczelną władzą Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego jest Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które stanowi władzę „ustawodawczą”, podejmującą uchwały i wybory władz Towarzystwa. Władzę wykonawczą sprawuje Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński. W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes, Prezes Elekt, dwaj Wiceprezesi, Prezesi ubiegłych kadencji, Sekretarz, Skarbnik, Redaktor Naczelny „Ginekologii Polskiej”, Przewodniczący Sekcji Specjalistycznych, Prezesi Zarządów oddziałów Towarzystwa i Specjalista Krajowy ds. położnictwa i ginekologii.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, honorowych, korespondentów, wspierających.
Zjazdy naukowe, nazywane ostatnio Kongresami, odbywają się raz na trzy lata, zgodnie z kadencją władz Towarzystwa. Siedzibą Zarządu jest miasto, w którym aktualnie sprawuje funkcję prezes Towarzystwa.
Struktura Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego uwzględnia funkcje pełnomocników: ds. kontaktów z organizacjami Unii Europejskiej, ds. kontaktów z mediami i ds. kształcenia podyplomowego.