Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Statut ENTOG — Sekcja Polska

Z racji planowanego włączenia polskiej sekcji ENTOG do PTGiP statut ulegnie zmianie w czerwcu 2018 roku.

Sekcja Polska Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizujących się w Położnictwie i Ginekologii

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Sekcja Polska Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizujacych się w Położnictwie i Ginekologii, w skrócie ENTOG-Sekcja Polska, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Łódź. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 5. Stowarzyszenie jest apolityczną i samorządną organizacją non-profit, której działalność oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest dążenie do optymalizacji kształcenia specjalizacyjnego w zakresie Położnictwa i Ginekologii w Polsce celem zrównania go z najwyższymi europejskimi standardami, a w efekcie zapewnienie poprawy jakości opieki nad kobietą i jej potomstwem. Ponadto za cel stawia się promowanie współpracy oraz wymiany edukacyjnej, rozwój naukowy oraz integrację środowiska w obrębie Europy.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) wspieranie tworzenia wspólnoty lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Położnictwa i Ginekologii na terenie Polski oraz Europy;

b) weryfikację poziomu i jakości szkoleń specjalizacyjnych na terenie Polski;

c) wspieranie rozwoju naukowego młodych ginekologów i położników;

d) propagowanie współpracy oraz wymiany edukacyjnej między ośrodkami kształcącymi specjalistów w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii;

e) integrację międzynarodową środowiska specjalizujących się w Położnictwie i Ginekologii i rozwój współpracy międzynarodowej;

f) współpracę z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym (PTG), m.in. w ustalaniu standardów szkolenia specjalizacyjnego oraz środków zapewniających utrzymanie tych standardów, a także w zakresie opracowania rekomendacji, do których powinny się stosować ośrodki szkolące specjalistów na terenie kraju;

g) współpracę z Europejskim Towarzystwem Ginekologów i Położników (EBCOG – European Board and College of Obstetrics and Gynaecology);

h) ułatwianie wymian międzynarodowych specjalizujących się w Położnictwie i Ginekologii celem zwiększenia integracji europejskiej, poprawy jakości kształcenia oraz promowania współpracy międzynarodowej;

i) zapewnianie możliwości regularnego uzupełniania i uaktualniana wiedzy i umiejętności lekarzy ginekologów położników.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE — PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członami ENTOG-Sekcja Polska stają się lekarze, którzy rozpoczęli kształcenie podyplomowe w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii na terenie Polski i jednocześnie są członkami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz złożyli stosowną deklarację członkowską. Członkostwo obejmuje lekarzy specjalizujących się oraz młodych specjalistów do 3 lat od ukończenia kształcenia specjalizacyjnego.
 2. Członkowie mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) nie spełnienia kryteriów ujętych w punkcie 8;

b) śmierci lub pisemnej rezygnacji Członka przedłożonej Zarządowi.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków;

b) Zarząd Stowarzyszenia;

c) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz:

a) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów;

b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy obecnych na Zgromadzeniu Członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia;

b) z głosem doradczym – zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 25 Członków Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b) uchwalania zmian statutu;

c) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia;

d) wybór i odwoływanie pozostałych władz Stowarzyszenia;

e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, o ile nie jest zastrzeżona do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 7 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz 3 Członków Zarządu.
 3. Prezesa i pozostałych Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie. W momencie wyboru Prezes oraz co najmniej 3 z 6 członków musi być w trakcie odbywania kursu specjalizacyjnego.
 4. Zarząd spośród swoich członków wybiera Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
 5. W przypadku, gdy Prezes Zarządu ustąpi ze stanowiska przed ukończeniem kadencji, do czasu kolejnych wyborów jego funkcje przejmuje Wiceprezes. W Przypadku ustąpienia Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika brakujący Członek zastępowany jest przez innego Członka Zarządu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 7. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia;

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c) sporządzanie planów pracy i budżetu;

d) uchwalanie budżetu;

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

f) podejmowanie uchwał o powoływaniu Komisji i Grup Roboczych;

g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

 1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:

a) koordynowanie i przewodniczenie działaniom Zarządu;

b) utrzymywanie kontaktów z organizacjami partnerskimi Stowarzyszenia, zwłaszcza organizacjami ENTOG w innych państwach europejskich;

c) reprezentowanie Stowarzyszenia przed innymi organizacjami; w szczególności PTG, ENTOG Europa, EBCOG, Unią Europejską;

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na corocznym zebraniu Zarządu ENTOG Europa;

e) zapewnienie realizacji założeń Stowarzyszenia.

 1. Do kompetencji Wiceprezesa należą:

a) ścisła współpraca z Prezesem w celu zapewnienia realizacji założeń Stowarzyszenia;

b) reprezentowanie ENTOG-Sekcja Polska w Polsce i Europie, zwłaszczaw obszarze zdobywania dodatkowych źródeł finansowania;

c) wypełnianie obowiązków powierzonych bezpośrednio przez Prezesa.

 1. Do kompetencji Sekretarza należą:

a) sporządzanie notatek z zebrań Zarządu;

b) nadzorowanie przygotowania i dystrybucji dokumentów podczas spotkań Zarządu oraz Walnego Zgromadzenie Członków;

c) prowadzenie i utrzymywanie dokumentacji Stowarzyszenia.

 1. Do kompetencji Skarbnika należą:

a) nadzorowanie spraw finansowych Stowarzyszenia zgodnie z ustaleniami Zarządu;

b) sporządzanie rocznych podsumowań finansowych i przygotowywanie propozycji planu budżetowego do zatwierdzenia przez Zarząd.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego Komisji oraz dwóch Członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu;

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu;

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich;

b) darowizn, spadków, zapisów;

c) dotacji i ofiarności publicznej.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i jednego Członka Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów przy obecności co najmniej 30 członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji.
 3. W przypadku likwidacji majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz PTG.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Uchwalono 18 października 2014 w Łodzi.