Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

ENTOG

ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) to organizacja pozarządowa zrzeszająca specjalizantów oraz młodych specjalistów w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii z całej Europy.

ENTOG jako niezależny podmiot istnieje od 1997 roku. Od początku swej działalności ściśle współpracuje z EBCOG (European Board and Council Of Obstetricians and Gynaecologists), skąd czerpie środki na swoją działalność statutową, a przedstawiciel ENTOG zasiada w najważniejszych Komisjach EBCOG.

Członkami ENTOG są wszyscy lekarze specjalizujący się w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz młodzi specjaliści do 3 lat od uzyskania tytułu.

Obecnie do ENTOG należy 29 państw europejskich, jednak docelowo sieć współpracy objąć ma wszystkie państwa starego kontynentu.

ENTOG —Sekcja Polska zrzesza wszystkich lekarzy specjalizujących się w Położnictwie i Ginekologii w Polsce i ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym.

ENTOG promuje współpracę międzynarodową by ujednolicać i doskonalić standardy kształcenia w całej Europie, umożliwiać wymianę myśli i doświadczeń, promować mobilność wśród młodych lekarzy.

Wszystko dla podniesienia standardów kształcenia podyplomowego i docelowo lepszej opieki nad pacjentem.

Nadrzędnymi celami ENTOG są:

  • dogłębne poznanie systemów kształcenia położników-ginekologów w poszczególnych państwach europejskich, tak by zapewnić optymalizację i unifikację programów kształcenia specjalistycznego;
  • ciągłe udoskonalanie kształcenia podyplomowego położników-ginekologów w Europie, co ma skutkować coraz wyższymi standardami opieki nad kobietą oraz dzieckiem.

By osiągnąć powyższe cele ENTOG:

  • promuje powstawanie lokalnych, tj. krajowych sekcji ENTOG we wszystkich państwach europejskich;
  • ściśle współpracuje z EBCOG w tworzeniu rekomendacji dotyczących standardów kształcenia specjalistów w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii;
  • nadzoruje program i poziom kształcenia specjalistycznego w poszczególnych krajach europejskich
  • współpracuje z EBCOG w tworzeniu rekomendacji dotyczących kryteriów jakie winny spełniać ośrodki przeprowadzające kształcenie specjalistyczne
  • współuczestniczy w procesie akredytacji przez EBCOG podmiotów leczniczych;
  • nadzoruje zakres wiedzy i umiejętności u specjalizantów w poszczególnych krajach oraz promuje ich okresową walidację, a także zachęca do ustawicznego kształcenia i podnoszenia własnych kompetencji;
  • promuje działalność naukową wśród młodych lekarzy, zachęcają zwłaszcza do wieloośrodkowych międzynarodowych projektów badawczych;
  • propaguje wymianę międzynarodową między ośrodkami akredytowanymi, by zwiększać mobilność młodych lekarzy oraz podnosić i ujednolicać standardy kształcenia.