Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Ginekologia Polska

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz

Źródło: https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska

Ginekologia Polska, ukazująca się od 1922 roku, to oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest miesięcznikiem o charakterze naukowym i obejmuje szerokie spektrum tematów z zakresu ginekologii (w tym ginekologii onkologicznej) oraz położnictwa. W czasopiśmie zamieszczane są między innymi recenzowane prace oryginalne i przeglądowe, opisy przypadków, listy do redakcji. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną.