III Edycja „Konkursu o przyznanie Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników”


Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji w ramach III edycji „Konkursu o przyznanie Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników” 2019,-nagrody fundowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych.
Jest to nagroda indywidualna lub zespołowa, przyznawana za badania naukowe nad komórkami macierzystymi w ginekologii lub perinatologii. Konkurs jest skierowany wyłącznie do Członków PTGiP.

Zgłoszenia Kandydatów do Nagrody, wraz z dokumentacją (artykuły wydrukowane w recenzowanych czasopismach naukowych w formie pisemnej i elektronicznej), prosimy nadsyłać  do dnia 30.09.2019 (decyduje data stempla pocztowego)

 

Laureata Nagrody wybiera Kapituła w skład Której wchodzą:

-Przewodniczący Kapituły: Prof. dr hab. n.med. Mariusz Zimmer-
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

- Prof. dr hab. n.med. Paweł Kamiński- vce Prezes Polskiego Towarzystwa
Ginekologów i Położników

-Prof. dr hab. n.med. Piotr Sieroszewski- vice Prezes Polskiego Towarzystwa
Ginekologów i Położników

-Prof. dr hab. n.med. Hubert Huras- vice Prezes Polskiego Towarzystwa
Ginekologów i Położników

-Prof. dr hab. n.med. Wojciech Rokita- Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa
Ginekologów i Położników

-Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś- Prezes Ubiegłej Kadencji Polskiego
Towarzystwa Ginekologów i Położników

Zgłoszenia Kandydatów do Nagrody,  prosimy nadsyłać listem poleconym do dnia 31.12.2019
na adres:

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
sekretariat III p.

Laureat zostanie wyłoniony na spotkaniu Kapituły w dniu 3 października 2019r.


Regulamin (załącznik)"

 

Załączniki