Certyfikat Umiejętności PTGiP -Certyfikat Ultrasonografii

OGÓLNE INFORMACJE UZYSKIWANIA CERTYFIAKTÓW UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ULTRASONOGRAFII

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników umożliwia lekarzom zarejestrowanym jako czynni członkowie PTGiP (opłacający składki) uzyskanie Certyfikatów Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych
w położnictwie i ginekologii o następujących specjalnościach:

- Certyfikat Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Podstawowy)

- Certyfikat Umiejętności PTGiP w zakresie Oceny Serca Płodu

- Certyfikat Umiejętności PTGiP w zakresie Badań Prenatalnych

- Certyfikat Umiejętności w zakresie Badań Inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza) 

1. Terminy kursów i warsztatów do Certyfikatów Umiejętności USG będą ogłoszone na stronie PTGiP.

2. Wymagane do uzyskania Certyfikatu Podstawowego 140 punktów należy zebrać w okresie 4 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie tegoż Certyfikatu. Analogiczne zasady dotyczą uczestnictwa w zajęciach praktycznych.

2. Warsztaty praktyczne z USG prenatalnego oraz echokardiografii płodowej są również uznawane do Certyfikatu Podstawowego.

3. Certyfikat Umiejętności PTGiP z zakresu ultrasonografii  mogą uzyskać osoby, które ukończyły co najmniej trzeci rok specjalizacji.

Obowiązuje  wymóg udziału w tylu odpowiednich warsztatach specjalistycznych, ile Certyfikatów podlegać ma przedłużeniu ważności, zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

Po zebraniu kompletu wymaganych punktów prosimy przesłać:

1. skany (e-mailem) certyfikatów z kursów i warsztatów;

2. skan (e-mailem) Certyfikatu Podstawowego lub Specjalistycznego uzyskanego uprzednio (dotyczy osób, które ubiegają się o przedłużenie ważności posiadanego Certyfikatu);

3. potwierdzenie otwarcia specjalizacji lub kserokopię/ skan dyplomu specjalizacyjnego (ewentualnie pieczątkę lekarską ze stopniem specjalizacji);

4. informację, na jaki adres e-mailowy ma zostać przesłany Certyfikat

5. nformację dotyczącą tytułu naukowego, który ma zostać podany w Certyfikacie;

 


 


 


 


 


 


 


 

 

ADRES DO PRZESYŁANIA WNIOSKÓW O WYSTAWIENIE LUB PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATÓW:

 

SEKRETARIAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

 

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Tel. 608 338 499

 

Certyfikat  zostanie wystawiony w ciągu 60 dni po wcześniejszej weryfikacji dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Umiejtności PTGiP- USG PODSTAWOWY

W celu uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie Wykonywania Badań Ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii (Certyfikat Podstawowy) należy:

1. zgromadzić 140 punktów w szkoleniach akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii oraz

2. wziąć udział w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii

Certyfikat Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy) jest ważny przez 4 lata od daty jego wydania.

 

Ważność Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy) może zostać przedłużona na okres kolejnych 4 lat, o ile w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

1. zgromadzone 70 punktów w szkoleniach akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii oraz

2. potwierdzone uczestnictwo w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii

Gromadzenie punktów będących podstawą przedłużenia ważności certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności

 

 

 

 

 

Certyfikat Umiejętności PTGiP-OCENA SERCA PŁODU

Warunkiem uzyskania Certyfikat Umiejętności PTGiP w zakresie Oceny Serca Płodu jest posiadanie Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy)

 W celu uzyskania Certyfikat Umiejętności w zakresie Oceny Serca Płodu należy:

1. zgromadzić łącznie 220 punktów do Certyfikatu Ultrasonografii, w tym:

         - 140 punktów do Certyfikatu Podstawowego

         - 80 punktów do Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie Oceny Serca Płodu

2. odbyć kurs z zakresu echokardiografii płodowej, zakończony egzaminem pisemnym, akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikat Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii

3. udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 wad serca (weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata zdjęć i plików multimedialnych prezentujących wady serca płodu, potwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej).

4. wziąć udział w co najmniej 2 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych, w tym w co najmniej 1 warsztatach specjalistycznych z echokardiografii płodowej;

Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania.

Ważność Certyfikatu Umiejętności w zakresie Oceny Serca Płodu może zostać przedłużona o kolejne 4 lata, o ile w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

1. zgromadzone łącznie 110 punktów do Certyfikatu Ultrasonografii, w tym:

        - 70 punktów do Certyfikatu Podstawowego

        - 40 punktów do Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie Oceny Serca Płodu

2. potwierdzone uczestnictwo w co najmniej 1 warsztatach specjalistycznych (z echokardiografii płodowej) akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych,

Gromadzenie punktów będących podstawą przedłużenia ważności certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności

 

 

Certyfikat Umiejtności PTGiP- BADANIA PRENATALNE

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie Badań Prenatalnych jest posiadanie Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy)

W celu uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie Badań Prenatalnych należy:

1. Uzyskać Certyfikat Badań Ultrasonograficznych (Podstawowy)

2. Uzyskać 80 punktów do Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych

3. Uczestniczyć w co najmniej 1 warsztatach specjalistycznych wykonywania badań prenatalnych;

4. Udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 przypadków wad płodu (weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata zdjęć i plików multimedialnych).

Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania.

Ważność Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych może zostać przedłużona o kolejne 4 lata.

W celu przedłużenia Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych należy:

1. Uzyskać 60 punktów do Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych

2. Uczestniczyć w co najmniej 1 warsztatach specjalistycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych

Gromadzenie punktów będących podstawą aktualizacji Certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Umiejtności PTGiP- BADANIA INWAZYJNE

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Specjalistycznego w zakresie Badań Inwazyjnych jest posiadanie Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy) oraz Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie Badań Prenatalnych

W celu uzyskania Certyfikatu Specjalistycznego z zakresu badań inwazyjnych należy:

1. przedstawić listę 100 wykonanych samodzielnie procedur inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza) w ostatnich 5 latach potwierdzonych przez bezpośredniego przełożonego.

Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania

Ważność Certyfikatu Specjalistycznego z zakresu badań inwazyjnych może zostać przedłużona o kolejne 4 lata, o ile w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności osoba ubiegająca się o jego wydanie przedstawi listę wykonanych samodzielnie kolejnych 50 procedur inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza).