Certyfikat Umiejętności PTGiP -Certyfikat Ultrasonografii

OGÓLNE INFORMACJE UZYSKIWANIA CERTYFIAKTÓW UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ULTRASONOGRAFII

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników umożliwia lekarzom zarejestrowanym jako czynni członkowie PTGiP (opłacający składki) uzyskanie Certyfikatów Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych
w położnictwie i ginekologii o następujących specjalnościach:

- Certyfikat Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii

- Certyfikat Umiejętności PTGiP w zakresie Oceny Serca Płodu

- Certyfikat Umiejętności PTGiP w zakresie Badań Prenatalnych

- Certyfikat Umiejętności w zakresie Badań Inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza) 

1. Terminy kursów i warsztatów do Certyfikatów Umiejętności USG będą ustalane w kalendarzu rocznym i ogłoszone na stronie PTGiP.

2. Wymagane do uzyskania Certyfikatu Podstawowego 140 punktów należy zebrać w okresie 4 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie tegoż Certyfikatu. Analogiczne zasady dotyczą uczestnictwa w zajęciach praktycznych.

2. Warsztaty praktyczne z USG prenatalnego oraz echokardiografii płodowej są również uznawane do Certyfikatu Podstawowego.

3. Certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTGiP mogą uzyskać osoby, które ukończyły co najmniej trzeci rok specjalizacji.

Osoby, które pragną jednoczasowo przedłużyć ważność więcej niż jednego Certyfikatu Specjalistycznego, nie później niż w rok po wygaśnięciu ich ważności, mogą wystąpić o uznanie dorobku punktowego w ramach więcej niż jednej procedury aktualizacji.

Obowiązuje jednak wymóg udziału w tylu odpowiednich warsztatach specjalistycznych, ile Certyfikatów podlegać ma przedłużeniu ważności, zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

Po zebraniu kompletu wymaganych punktów prosimy przesłać:

1. skany (e-mailem) certyfikatów z kursów i warsztatów;

2. skan (e-mailem) Certyfikatu Podstawowego lub Specjalistycznego uzyskanego uprzednio (dotyczy osób, które ubiegają się o przedłużenie ważności posiadanego Certyfikatu);

3. potwierdzenie otwarcia specjalizacji lub kserokopię/ skan dyplomu specjalizacyjnego (ewentualnie pieczątkę lekarską ze stopniem specjalizacji);

4. informację, na jaki adres e-mailowy ma zostać przesłany Certyfikat

5. nformację dotyczącą tytułu naukowego, który ma zostać podany w Certyfikacie;

 


 


 


 


 


 


 


 

 

ADRES DO PRZESYŁANIA WNIOSKÓW O WYSTAWIENIE LUB PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATÓW:

 

 

SEKRETARIAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

 

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Tel. 608 338 499

 

Certyfikat  zostanie wystawiony w ciągu 60 dni po wcześniejszej weryfikacji dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Umiejtności PTGiP- USG PODSTAWOWY

W celu uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie Wykonywania Badań Ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii (Certyfikat Podstawowy) należy:

1. zgromadzić 140 punktów w szkoleniach akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii oraz

2. wziąć udział w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii

Certyfikat Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy) jest ważny przez 4 lata od daty jego wydania.

 

Ważność Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy) może zostać przedłużona na okres kolejnych 4 lat, o ile w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

1. zgromadzone 70 punktów w szkoleniach akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii oraz

2. potwierdzone uczestnictwo w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii

Gromadzenie punktów będących podstawą przedłużenia ważności certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności

 

 

 

 

 


 

Certyfikat Umiejętności PTGiP-OCENA SERCA PŁODU

 

Warunkiem uzyskania Certyfikat Umiejętności PTGiP w zakresie Oceny Serca Płodu jest posiadanie Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy)

 W celu uzyskania Certyfikat Umiejętności w zakresie Oceny Serca Płodu należy:

1. zgromadzić łącznie 220 punktów do Certyfikatu Ultrasonografii, w tym:

         - 140 punktów do Certyfikatu Podstawowego

         - 80 punktów do Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie Oceny Serca Płodu

2. odbyć kurs z zakresu echokardiografii płodowej, zakończony egzaminem pisemnym, akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikat Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii

3. udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 wad serca (weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata zdjęć i plików multimedialnych prezentujących wady serca płodu, potwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej).

4. wziąć udział w co najmniej 2 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych, w tym w co najmniej 1 warsztatach specjalistycznych z echokardiografii płodowej;

Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania.

Ważność Certyfikatu Umiejętności w zakresie Oceny Serca Płodu może zostać przedłużona o kolejne 4 lata, o ile w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

1. zgromadzone łącznie 110 punktów do Certyfikatu Ultrasonografii, w tym:

        - 70 punktów do Certyfikatu Podstawowego

        - 40 punktów do Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie Oceny Serca Płodu

2. potwierdzone uczestnictwo w co najmniej 1 warsztatach specjalistycznych (z echokardiografii płodowej) akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych,

Gromadzenie punktów będących podstawą przedłużenia ważności certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności

 

 

 

Certyfikat Umiejtności PTGiP- BADANIA PRENATALNE

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie Badań Prenatalnych jest posiadanie Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy)

W celu uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie Badań Prenatalnych należy:

1. zgromadzić łącznie 220 punktów do Certyfikatu Ultrasonografii, w tym:

- 140 punktów do Certyfikatu Podstawowego

- 80 punktów do Certyfikatu Umiejętności w zakresie Badań Prenatalnych

2. uczestniczyć w co najmniej 2 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikat Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w tym w co najmniej 1 warsztatach specjalistycznych z badań prenatalnych;

3. odbyć kurs z zakresu diagnostyki prenatalnej, zakończony egzaminem pisemnym, akredytowany przez PTGiP, dedykowany do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych

4. udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 przypadków aberracji chromosomowych potwierdzonych w badaniach inwazyjnych (weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata zdjęć i plików multimedialnych prezentujących wady strukturalne płodu typowe dla anomalii genetycznych, potwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej).

Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania.

Ważność Certyfikatu Specjalistycznego (z zakresu badań prenatalnych) może zostać przedłużona o kolejne 4 lata, o ile w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1. zgromadzone 110 punktów Sekcji Ultrasonografii PTGiP oraz

2. potwierdzone uczestnictwo w co najmniej 1 warsztatach specjalistycznych (z badań prenatalnych) akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych.

Gromadzenie punktów będących podstawą aktualizacji Certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności.

 

 

 

 

Certyfikat Umiejtności PTGiP- BADANIA INWAZYJNE

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Specjalistycznego w zakresie Badań Inwazyjnych jest posiadanie Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy) oraz Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie Badań Prenatalnych

W celu uzyskania Certyfikatu Specjalistycznego z zakresu badań inwazyjnych należy:

1. przedstawić listę 100 wykonanych samodzielnie procedur inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza) w ostatnich 5 latach potwierdzonych przez bezpośredniego przełożonego.

Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania

Ważność Certyfikatu Specjalistycznego z zakresu badań inwazyjnych może zostać przedłużona o kolejne 4 lata, o ile w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności osoba ubiegająca się o jego wydanie przedstawi listę wykonanych samodzielnie kolejnych 50 procedur inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza).